Käyttöehdot - Klinik Pro (Användarvillkor, Terms and Conditions)

OBS! Svenska version hittar du efter Finska versionen.

NB! For English version: please see below, after Finnish and Swedish versions.

NB! Para a versão em Português, veja abaixo as versões em Finlandês, Sueco e Inglês.

SUOMENKIELINEN VERSIO

KÄYTTÖEHDOT - KLINIK PRO -PALVELU

22.10.2018

1. Yleistä

Klinik Pro on Klinik Healthcare Solutions Oy:n ylläpitämä sähköinen asiointijärjestelmä, josta jäljempänä käytetään myös termiä ”Palvelu”. Klinik Healthcare Solutions Oy:öön viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Palveluntuottaja”. Klinik PRO on digitaalinen palvelu, joka helpottaa potilaiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten asiointia tekemällä ajanvarauksen sekä oireiden tunnistamisen helpoksi. Palvelu voidaan liittää helposti ja nopeasti osaksi kunnan verkkopalvelua. Palvelun tekoäly tekee käyttäjän syöttämien tietojen perusteella alustavan tulkinnan mahdollisista vaivoista ja ohjaa sähköisesti yhteydenoton kulloinkin soveltuvan terveydenhuollon ammattilaisen käsittelyyn. Ohjauskriteerit ja säännöt on luotu kulloisenkin asiakkaan eli terveyspalvelutuotannosta vastaavan organisaation kanssa. Terveydenhuollon palvelutuotannosta vastaava taho vastaa Käyttäjän jatkohoidon järjestämisestä ja kaikesta siihen liittyvästä.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Palvelun käytöstä Palveluntarjoajan ja Käyttäjän (useimmiten potilas) välisessä suhteessa. Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi. Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

2. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi: Klinik Healthcare Solutions Oy

Y-tunnus: 2533591-5

Postiosoite: Itälahdenkatu 22B, 00210 Helsinki, Finland

Puhelinnumero: +358-29-1707070

Verkkosivut: https://klinikpro.fi/

3. Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua.

3.1. Palvelunkäyttö

Palvelun Käyttäjänä voi olla ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttäessään palvelua Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden evätä Palvelu käyttäjältä.

3.2. Tekijänoikeus

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Palveluntuottajalle ja/tai Yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä ja yksityisiä tietoja Palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Palvelusta tai sen sisällöstä.

Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Klinik Healthcare Solutions Oy:n ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty.

4. Klinik Healthcare Solutions Oy:n vastuut ja velvollisuudet

Klinik Healthcare Solutions Oy ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa mahdollisesti myös Yhteistyökumppaneiden, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin Yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä itse. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä Yhteistyökumppaneiden, kolmannen osapuolen tai Käyttäjän tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Klinik Healthcare Solutions Oy ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella Palvelun sivustolla.

Klinik Healthcare Solutions Oy ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat Palvelun antamien ohjeiden, ohjauksen tai neuvojen noudattamisen laiminlyönnistä tai niiden ymmärtämättömyydestä.

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Palvelun kautta tai avulla tapahtuva terveydenhuollon ammattihenkilön antama ohjaus, neuvonta ja palveluun ohjaus on potilaslain (785/92) alaista toimintaa. Käyttäjän potilastietoja voidaan sähköisen asioinnin sopimuksen perusteella katsoa, jos se on asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan kannalta tarpeellista.

5. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palvelun kautta mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palveluun toimittamansa tieto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa toisen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä ymmärtää että tässä palvelussa annettu ohjaus ja neuvonta on vain ohjeellista eikä miltään osin terveydenhuoltoa. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä ei ole hoitosuhdetta, eikä Palveluntarjoaja tuota terveyspalveluja Käyttäjälle.

Käyttäjä on sähköisen asioinnin sopimukseen perustuen velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta Palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Palveluntuottajalle, Yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntuottajalle, sen Yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntuottajalle ja Yhteistyökumppaneille sekä kolmansille osapuolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

6. Henkilötietojen käyttö

Palveluntuottaja kerää yhdessä asiakkaana olevan kunnan, kuntayhtymän, maakunnan tai muun terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavan tahon kanssa Käyttäjän antamia henkilötietoja ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin sekä potilastietoja kulloiseenkin potilasrekisteriin. Tietoja voidaan käyttää Palveluntuottajan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä tilastolliseen tutkimukseen. Palveluntuottaja tai sen asiakkaana oleva kunta, kuntayhtymä, maakunta tai muu terveyspalvelujen tuottamisesta vastaava taho ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Palveluntuottaja noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (Henkilötietolaki 26 §). Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastuspyyntö tai korjauspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö.

7. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

8. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Klinik Healthcare Solutions Oy:stä tai sen yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Klinik Healthcare Solutions Oy:n noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

© Klinik Healthcare Solutions Oy 2013-2019

SVENSKA VERSION

KLINIK PRO – TJÄNSTENS ANVÄNDARVILLKOR

22.10.2018

1. Allmänt

Klinik Pro är ett elektroniskt servicesystem, hädanefter även kallat ”Tjänst” som upprätthålls av Klinik Healthcare Solutions Ab. Om Klinik Healthcare Solutions Ab används i detta dokument termen "Tjänsteleverantör". Klinik PRO är en digital tjänst som underlättar transaktioner mellan patienter och vårdpersonal genom att underlätta tidsbokningar och identifiera symptom. Tjänsten kan snabbt och enkelt integreras i kommunens nättjänster. Tjänstens artificiella intelligens gör en preliminär tolkning baserad på Användarens information och guidar elektroniskt vidare till lämplig sjukvårdspersonal. Kriterier och regler har skapats i samråd med ansvarande hälsovårds- och serviceorganisation. Den hälsovårdsorganisation som är ansvarig för Tjänsteleveransen bär ansvar för Användarens fortsatta behandling och allt annat i samband med denna behandling.

Dessa användarvillkor anger villkoren för Tjänstens användning, vad gäller förhållandet mellan Tjänsteleverantören och Användaren (vanligtvis en patient). Användaren bör noga granska dessa användarvillkor och acceptera dem som bindande. Tjänsten är kostnadsfri för Användaren.

2. Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter

Företagets namn: Klinik Healthcare Solutions Ab

FO-nummer: 2533591-5

Postadress: Österviksgatan 22B1 00210 Helsingfors, Finland

Telefon: +358-29-1707070

Webbplats: https://klinikpro.fi/

3. Användarvillkor

Användaren får i enlighet med användarvillkoren inga andra rättigheter, förutom rätten att använda Tjänsten.

3.1. Tjänstens villkor

Användaren av Tjänsten kan endast vara en fysisk person. Vid användning av Tjänsten accepterar och samtycker Användaren till att helt följa gällande villkor. Tjänsten får endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Användaren har inte tillstånd att på annat sätt använda Tjänsten eller delar av den, utan skriftligt medgivande av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra Användaren tillgång till Tjänsten.

3.2. Upphovsrätt

Tjänstens innehåll och layout skyddas av upphovsrätten. Tjänstens service, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhör Tjänsteleverantören och/eller samarbetspartners eller tredje part. Användaren har inte rätt att reproducera Tjänsten på något sätt eller i någon form eller översätta, modifiera, anpassa eller på annat sätt ändra Tjänsten. Användaren har rätt att spara sin individuella och privata information för eget bruk. De enskilda delar av materialet Användaren har kopierat från Tjänsten får inte tillsammans bilda en väsentlig del av Tjänsten eller dess innehåll.

Vid tillfällen där Tjänsten används i den omfattning användarvillkoren tillåter bör Klinik Healthcare Solutions Ab och/eller samarbetspartnerns namn nämnas. Det är förbjudet att använda Tjänsten i datainformationssyfte.

4. Klinik Healthcare Solutions Ab:s ansvar och skyldigheter

Klinik Healthcare Solutions Ab upprätthåller Tjänsten och producerar en del av dess innehåll. Korrektheten, noggrannheten, tillförlitligheten i och användbarheten av informationen i Tjänsten säkerställs noggrant före publicering och riktigheten av de uppgifter som ingår i Tjänsten samt funktionaliteten kontrolleras regelbundet. I Tjänsten ingår och via Tjänsten är även tjänster som erbjuds av samarbetspartners, tredje parter, och/eller Användare tillgängliga. För dessa tjänster ansvarar samarbetspartners, tredje parter och/eller Användaren själv. Tjänsteleverantören ansvarar inte för de tjänster som erbjuds och länkas av samarbetspartners, tredje parter eller Användare.

Klinik Healthcare Solutions Ab:s Tjänst garanterar inte oavbruten och felfri användning. Tjänsterna ses över regelbundet för att förhindra störningar. Tjänsteleverantören har rätt att avbryta användningen av Tjänsten för ändringar, uppdateringar, underhåll och installationer eller liknande arbeten, eller vid krav av lag eller myndighet. Vid avbrott eftersträvas att Användaren informeras i ett så tidigt skede som möjligt genom information på Tjänstens webbplats.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för möjliga tekniska fel eller brister i Tjänsten eller Användares eller tredje parters felanvändning eller feltolkning av information som orsakar direkt eller indirekt skada, vare sig dessa fel uppstått på grund av misstag, fel i Tjänstens datakommunikation, underhållsarbete eller någon annan anledning. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för eventuella olyckor eller skador, som orsakas av underlåtenhet att följa Tjänstens givna anvisningar, vägledning eller råd eller för missförståelse av dem.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens innehåll, verksamhet och tillgänglighet i syfte att utveckla Tjänsten, eller av annan nödvändig orsak, utan begränsning, på sätt och vid tidpunkter Tjänsteleverantören finner lämpliga.

Råd och vägledning av sjukvårdspersonal via Tjänsten ges i enlighet med patientlagen (785/92). Om nödvändigt, kan tillgång till Användarens medicinska data på elektronisk väg tillåtas, för att säkerställa korrekt vägledning och rådgivning.

5. Användarens ansvar

Användaren är ansvarig för hårdvara, mjukvara och förvärv av dataanslutningar, underhåll och användning, samt alla kostnader i samband med användning av Tjänsten.

Användaren ansvarar för riktigheten i och förmedlingen av given information. Användaren ansvarar för att inte via Tjänsten förmedla olämpligt material, och att informationen är i enlighet med lag och god sed och inte kränker annan parts rättigheter, och att Användaren har rätt till dylik verksamhet.

Användaren förstår att vägledningen och rådgivningen som tillhandahålls av denna tjänst är enbart riktgivande och utgör till ingen del hälsovård. Det finns ingen vårdrelation mellan Tjänsteleverantören och Användaren, och Tjänsteleverantören producerar inte hälsovårdstjänster för Användaren.

Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten i enlighet med dess villkor, den finländska lagstiftningen, myndigheters regler och god praxis och är ansvarig för skador som orsakats Tjänsteleverantören, samarbetspartners eller tredje parter. Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användning av Tjänsten, om det finns rimliga skäl att misstänka att Tjänsten används i motsats med lag och god sed.

Tjänsten får inte användas för publicering eller spridning av genom upphovsrätt skyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd, eller på annat sätt, som är skadligt eller kränkande för Tjänsteleverantören, dess samarbetspartners eller tredje parter.

Användaren står helt och hållet till svars för användning av Tjänsten, i motsats till lag och god sed, som avsiktligt eller av oaktsamhet orsakat Tjänsteleverantören, samarbetspartners eller tredje parter skador.

6. Användning av personinformation

Tjänsteleverantören sammanställer i samråd med kommunen, lokala myndigheter, regionala eller andra sjukvårdsinstanser Användarens via Tjänsten förmedlade information samt annan patientdata, i respektive patientregister. Uppgifterna kan användas för planeringen och utvecklingen av Tjänsteleverantörens verksamhet, liksom för statistisk forskning. Tjänsteleverantören eller dess kunder såsom kommuner, samkommuner, län eller andra enheter som ansvarar för hälso- och sjukvård lämnar inte ut till utomstående uppgifter som sammanställts om Användaren, utan laglig motivering.

Vid hanteringen av Användarens personliga information följer Tjänsteleverantören personuppgiftslagen, dataskyddslagen för elektronisk kommunikation och annan lagstiftning gällande dataskydd och goda datahanteringsmetoder.

Den registrerade har rätt att kontrollera egna registeruppgifter (§ 26 i Personuppgiftslagen). Rätten till en årlig kontroll är kostnadsfri. Personen ansvarig för registret bör utan dröjsmål, på eget initiativ eller på begäran, korrigera, avlägsna eller komplettera felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter.

Begäran om ändring eller korrigering förmedlas till personen som ansvarar för registret. Personen som ansvarar för registret avgör korrigeringen av data.

7. Säkerhet

Användaren är medveten om att nätverksmiljön och nätverkstjänsterna inte är helt säkra. Användaren är ansvarig för att försäkra sig om korrekt säkerhet gällande datasystemet.

Tjänsteleverantören säkrar allmänt acceptabel och effektiv informationssäkerhet, och tillämpar lämpliga tekniska lösningar för att förhindra obehörig åtkomst till informationssystemet. Tjänstens identifierings-information förmedlas alltid genom användning av stark kryptering.

8. Force majeure

Strejk, lockout, brand, kommunikationsfel, förordning av myndighet eller annan av Klinik Healthcare Solutions Ab:s eller dess partners eller underleverantörers oberoende force majeure -situation befriar Klinik Healthcare Solutions Ab från att följa dessa användningsvillkor under hela perioden av force majeure.

© Klinik Healthcare Solutions Oy 2013-2019

ENGLISH VERSION

TERMS AND CONDITIONS KLINIK PRO SERVICE

22.10.2018

1. General conditions

Klinik Pro is an electronic transaction system, hereafter also referred to as “Service”, operated by Klinik Healthcare Solutions Oy. In this document Klinik Healthcare Solutions Oy will hereafter be referred to as “Service provider”. Klinik PRO is a digital service that facilitates the transactions of patients and health care professionals by making it easy to book appointments and identify symptoms. Adding the service into a municipal electronic service is quick and easy. The artificial intelligence of the service conducts a preliminary review of possible ailments based on the information provided by the user, and electronically directs the contact to be processed by the appropriate health care professional. Guidance criteria and rules are created with each customer, i.e. the organisation responsible for providing health care services. The organisation responsible for providing health care services is responsible for arranging further care for the User and all matters related to it.

These terms and conditions serve to form an agreement on the use of the Service between the Service provider and the User (most often a patient). The User must carefully examine these terms and conditions and accept them as binding. The service is free of charge for the User.

2. Contact details of the Service provider

Company name: Klinik Healthcare Solutions Oy

Company ID: 2533591-5

Mailing address: Itälahdenkatu 22B, 00210 Helsinki, Finland

Telephone number: +358-29-1707070

Website: https://klinikpro.fi/

3. Rights of use

According to these terms and conditions, the User is not entitled to any rights aside from the right to use the Service.

3.1. Use of the Service

Only natural persons can act as Users of the Service. While using the service, the User accepts and commits to abiding by the current terms and conditions in their entirety. The Service may only be used for personal and non-commercial purposes. The User cannot in any other way utilise the Service or parts of it without a written permission from the Service provider. The Service provider reserves the right to prohibit the User from using the service.

3.2. Copyright

The content and appearance of the service are protected by copyright. All usage rights of the Service, including copyrights and other immaterial rights, belong to the Service provider and/or Collaboration partners or other third parties. The User has no right to reproduce the Service in any manner or form or to translate, modify, adapt, or in any other way change the Service. The User does, however, have the right to record individual and personal information from the Service for their personal use, provided that the individual parts of the Service reproduced by the User do not form an integral part of the Service or its contents when combined.

When using the Service in the extent allowed by the Agreement, the name of Klinik Healthcare Solutions Oy and/or its Collaboration partner must always be mentioned. It is forbidden to use the service for information service purposes.

4. Responsibilities and obligations of Klinik Healthcare Solutions Oy

Klinik Healthcare Solutions Oy maintains the Services and in part produces its content. Careful efforts have been made to verify the correctness, accuracy, reliability, and usability of the information presented in the Service prior to its publication, and the correctness and functionality of the information the Service contains is inspected regularly.

The Service also includes, and through the Service it is possible to find, content and services potentially produced by Collaboration partners, other third parties, and/or the User themselves, for which each Collaboration partner/other third party/User is personally responsible. The Service provider does not guarantee uninterrupted and faultless functioning of the Service. The service is inspected regularly to prevent malfunctions. The Service provider has the right to interrupt the functioning of the Service due to change, renewal, maintenance or installation work, or other similar reasons related to the service, or if necessitated by legislation or other regulatory provisions. Efforts will be made to notify the Users of interruptions in usage as early as possible by a general notification on the website of the Service.

The Service provider is not responsible for the Users or third parties for possible factual or technical errors or imperfections in the Service, or direct or indirect damages resulting from using or interpreting information the Service contains, whether the mistakes were caused by error, malfunctions in the Service or telecommunications, maintenance operations, or other reasons.

The Service provider has the right to change the contents, functioning, and accessibility of the Service for developing the Service or other necessary reasons without restrictions how and when they best see fit.

The guidance, counsel, or steering people into service carried out by a health care professional through the Service or with the help of the Service is subject to Patient Law (785/92). The medical record of the User can be viewed based on the agreement on electronic transactions if necessary for appropriate guidance and counsel.

5. User’s responsibilities

The User is responsible for the purchase, upkeep, and usage of the equipment, software, and telecommunications necessary for using the Service, as well as all costs caused by using the Service.

The User is responsible for the correctness and delivery of the information they provide through the Service. The User commits to and is responsible for not sending any inappropriate material through the Service, only providing information through the Service that is in accordance with the law and good practice and does not go against the rights of other parties, and having the right to perform the aforementioned actions.

Based on the agreement on electronic transactions, the User is obligated to use the Service according to these terms and conditions, the Finnish legislation, regulatory provisions, and good practice, and is responsible for damages caused to the Service provider, Collaboration partners, or third parties by using the Service and its contents in a manner that does not conform to these restrictions. The Service provider has the right to prevent the usage of the Service if it is justified to suspect that the Service is being used in a manner that is against good practice and the law.

The Service may not be used to publish or distribute material protected by copyright or other such right without permission from the holder of the right, or otherwise in a manner that is detrimental, hurtful, or damaging to the Service provider, its Collaboration partners, or third parties.

The User is entirely responsible for the damages caused intentionally or by negligence to the Service provider and Collaboration partners and third parties by using the Service against the Agreement, law, and good practice.

6. Use of personal data

The Service provider, together with the customer (municipality, federation of municipalities, region, or other organisation responsible for providing health care services), collects personal information provided by the User and information related to the User’s usage of the Service into a personal data register, and patient information to the current patient data register. The information may be used to plan, develop, and statistically study the operations of the Service provider. The Service provider or its customer organisation (municipality, federation of municipalities, region, or other organisation responsible for providing health care services) will not release the data collected about the User to outsiders without legal justification.

While handling the Users’ personal data, the Service provider abides by the Personal Data Act, the Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications, and other legislation related to data protection, and well as good practice in data handling.

Registered persons have a right to inspect the data registered about them (Personal Data Act 26 §). The right to inspect is free of charge when carried out once per year. The register holder must without unnecessary delay, on their own initiative or by the demand of a registered person, correct, delete, or complement personal data in the register that is erroneous, unnecessary, imperfect, or outdated for the purposes for which the data is processed.

Requests to inspect or correct data are to be addressed to the person responsible for the register. The person responsible for the register will also decide on correcting the data.

7. Data security

The User acknowledges that the network environment and online services are not completely secure in terms of data. The User is responsible for taking care of the appropriate data security of their own data systems.

The Service operator arranges the data security of the Service in an acceptable and efficient manner, and strives to prevent unauthorised persons from accessing its data systems by appropriate technical solutions. Credentials used in the Service are always transferred using strong encryption.

8. Force majeure

A strike, shutout, fire, interruption in data communications, authoritative order, or other force majeure independent of Klinik Healthcare Solutions Oy or its collaboration partners or subcontractors releases Klinik Healthcare Solutions Oy from abiding by these terms and conditions for the duration of the force majeure.

© Klinik Healthcare Solutions Oy 2013-2019

VERSÃO PORTUGUESA

TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO KLINIK PRO

22.10.2018

1. Condições gerais

Klinik Pro é um sistema de transações eletrónicas, doravante denominado “Serviço”, operado pela Klinik Healthcare Solutions Oy. Neste documento, a Klinik Healthcare Solutions Oy será, de agora em diante, referida como “Prestadora de serviços”. Klinik PRO é um serviço digital que facilita as transações de pacientes e profissionais de saúde, facilitando a marcação de consultas e a identificação de sintomas. Adicionar o serviço a um serviço eletrónico municipal é rápido e fácil. A inteligência artificial do serviço realiza uma análise preliminar de possíveis doenças com base nas informações fornecidas pelo utilizador, e direciona eletronicamente o contacto para ser processado pelo profissional de saúde apropriado. São criados critérios e regras de orientação com cada cliente, ou seja, a organização responsável por fornecer serviços de saúde. A organização responsável pela prestação de serviços de saúde é responsável por providenciar cuidados adicionais para o utilizador e todos os assuntos com ele relacionados.

Estes termos e condições servem para formar um acordo sobre a utilização do Serviço entre o Prestador de serviços e o Utilizador (na maioria das vezes um paciente). O Utilizador deve examinar cuidadosamente estes termos e condições e aceitá-los como vinculativos. O serviço é gratuito para o Utilizador.

2. Detalhes de contacto do prestador de serviços

Nome da empresa: Klinik Healthcare Solutions Oy

ID da empresa: 2533591-5

Endereço para correspondência: Itälahdenkatu 22B, 00210 Helsínquia, Finlândia

Número de telefone: +358-29-1707070

Website: klinikpro.fi/

3. Direitos de utilização

De acordo com estes termos e condições, o utilizador não tem direito a nenhum direito além do direito de utilização do Serviço.

4
3.1. Utilização do Serviço

Apenas pessoas físicas podem atuar como utilizadores do Serviço. Ao usar o serviço, o Utilizador aceita e compromete-se em cumprir os termos e condições atuais na sua totalidade. O Serviço só pode ser utilizado para fins pessoais e não comerciais. O Utilizador não pode de forma alguma utilizar o Serviço ou partes do mesmo sem uma permissão por escrito do Prestador de serviços. O Prestador de serviços reserva o direito de proibir o Utilizador de usar o serviço.

3.2. Direitos de autor

O conteúdo e a aparência do serviço estão protegidos por direitos de autor. Todos os direitos de utilização do Serviço, incluindo direitos de autor e outros direitos imateriais, pertencem ao Prestador de serviços e/ou aos Parceiros de colaboração ou a terceiros. O Utilizador não tem o direito de reproduzir o Serviço de qualquer maneira ou forma, nem de traduzir, modificar, adaptar ou de qualquer outra forma alterar o Serviço. O Utilizador tem, no entanto, o direito de registar informações pessoais e individuais do Serviço para seu uso pessoal, desde que as partes individuais do Serviço reproduzidas pelo Utilizador não façam parte integrante do Serviço ou do seu conteúdo quando combinadas.

Ao utilizar o Serviço na extensão permitida pelo Contrato, o nome da Klinik Healthcare Solutions Oy e/ou seu parceiro de Colaboração deve sempre ser mencionado. É proibido usar o serviço para fins de serviço de informações.

4. Responsabilidades e obrigações da Klinik Healthcare Solutions Oy

A Klinik Healthcare Solutions Oy mantém os Serviços e, em parte, produz o seu conteúdo. Foram feitos esforços consideráveis para verificar a exatidão, precisão, fiabilidade e utilidade das informações apresentadas no Serviço antes de sua publicação, e a exatidão e funcionalidade das informações contidas no Serviço são inspecionadas regularmente.

O Serviço também inclui, e através do Serviço é possível encontrar, conteúdo e serviços potencialmente produzidos por Parceiros de colaboração, outros terceiros e/ou pelo próprio utilizador, pelos quais cada Parceiro de colaboração/outro terceiro/Utilizador é pessoalmente responsável. O Prestador de serviços não garante o funcionamento ininterrupto e sem falhas do Serviço. O serviço é inspecionado regularmente para evitar avarias. O Prestador de serviços tem o direito de interromper o funcionamento do Serviço devido a mudança, renovação, manutenção ou trabalho de instalação, ou outros motivos semelhantes relacionados com o serviço, ou se exigido pela legislação ou outras disposições regulamentares. Serão feitos esforços para notificar os utilizadores de interrupções de utilização, o mais cedo possível, através de uma notificação geral no site do Serviço.

O Prestador de serviços não é responsável pelos Utilizadores ou terceiros por possíveis erros factuais ou técnicos ou imperfeições no serviço, ou danos diretos ou indiretos resultantes da utilização ou interpretação das informações contidas no serviço, quer os erros tenham sido causados por erro, avarias no serviço ou telecomunicações, operações de manutenção ou outros motivos.

O Prestador de serviços tem o direito de alterar o conteúdo, o funcionamento e a acessibilidade do serviço para desenvolver o serviço ou por outros motivos necessários, sem restrições, como e quando for mais adequado.

A orientação, aconselhamento ou orientação das pessoas em serviço, realizados por um profissional de saúde através do Serviço ou com a ajuda do Serviço, estão sujeitos à Legislação do Paciente (785/92). O registo médico do utilizador pode ser visualizado com base no acordo sobre transações eletrónicas, se necessário, para orientação e aconselhamento adequados.

5. Responsabilidades do utilizador

O utilizador é responsável pela compra, manutenção e utilização do equipamento, software e telecomunicações necessários para utilizar o Serviço, assim como todos os custos causados pela utilização do Serviço.

O utilizador é responsável pela exatidão e entrega das informações fornecidas através do Serviço. O Utilizador compromete-se e é responsável por não enviar qualquer material inadequado através do Serviço, fornecendo apenas informações através do Serviço que estejam de acordo com a lei e boas práticas e que não vão contra os direitos de outras partes, e tendo o direito de executar as ações acima mencionadas.

Com base no acordo sobre transações eletrónicas, o Utilizador é obrigado a utilizar o Serviço de acordo com estes termos e condições, a legislação finlandesa, as disposições regulamentares e as boas práticas, e é responsável por danos causados ao Prestador de serviços, Parceiros de colaboração ou terceiros através da utilização do Serviço e seu conteúdo de uma forma que não esteja em conformidade com essas restrições. O Prestador de serviços tem o direito de impedir a utilização do Serviço se se justificar suspeitar que o Serviço está a ser utilizado de uma forma que seja contra as boas práticas e a lei.

O Serviço não pode ser utilizado para publicar ou distribuir material protegido por direitos de autor ou outro direito relacionado sem a permissão do detentor do direito, ou de que outra forma seja prejudicial , nocivo ou danoso para o Prestador de serviços, os seus Parceiros de colaboração ou terceiros.

O utilizador é inteiramente responsável pelos danos causados intencionalmente ou por negligência ao Prestador de serviços e aos Parceiros de colaboração e terceiros através da utilização do Serviço face ao Contrato, lei e boas práticas.

6. Utilização de dados pessoais

O Prestador de serviços, juntamente com o cliente (município, união de municípios, região ou outra organização responsável pelo fornecimento de serviços de saúde), recolhem informações pessoais fornecidas pelo Utilizador e informações relacionadas com a utilização do Serviço pelo Utilizador num registo de dados pessoais e informações do paciente para o registo de dados do paciente atual. As informações podem ser utilizadas para planear, desenvolver e estudar estatisticamente as operações do Prestador de serviços. O Prestador de serviços ou a sua organização de clientes (município, união de municípios, região ou outra organização responsável pelo fornecimento de serviços de saúde) não divulgará os dados recolhidos sobre o utilizador a terceiros sem justificação legal.

Ao lidar com os dados pessoais dos Utilizadores, o Prestador de serviços cumpre a Lei de Dados Pessoais, a Lei de Proteção da Privacidade em Comunicações Eletrónicas e outras legislações relacionadas com a proteção de dados, assim como as boas práticas no tratamento de dados.

As pessoas registadas têm o direito de inspecionar os dados registados sobre si próprias (Lei de Dados Pessoais 26 §). O direito de inspecionar é gratuito quando realizado anualmente. O detentor de registo deve, sem atrasos desnecessários, por iniciativa própria ou por solicitação de uma pessoa registada, corrigir, excluir ou complementar os dados pessoais no registo que sejam errados, desnecessários, imperfeitos ou desatualizados para os fins para os quais os dados são processado.

As solicitações para inspecionar ou corrigir dados devem ser endereçadas à pessoa responsável pelo registo. A pessoa responsável pelo registo também decidirá relativamente à correção dos dados.

7. Segurança de dados

O utilizador reconhece que o ambiente de rede e os serviços online não são completamente seguros em termos de dados. O utilizador é responsável por manter a segurança de dados apropriada dos seus próprios sistemas de dados.

O Operador do serviço organiza a segurança dos dados do Serviço de forma aceitável e eficiente, e esforça-se para impedir que pessoas não autorizadas acedam aos seus sistemas de dados através de soluções técnicas apropriadas. As credenciais utilizadas no Serviço são sempre transferidas utilizando encriptação segura.

8. Força maior

Greve, paralisação, incêndio, interrupção na comunicação de dados, ordem oficial ou outro motivo de força maior independente da Klinik Healthcare Solutions Oy ou dos seus parceiros de colaboração ou subcontratados iliba a Klinik Healthcare Solutions Oy de cumprir com estes termos e condições durante o período de vigência da força maior.

© Klinik Healthcare Solutions Oy 2013-2019