Käyttöehdot

1. Yleistä

Tässä käyttäjäsopimuksessa määritellään Klinik Healthcare Solutions Oy:n palveluiden käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu käyttäessään palvelua. Klinik Healthcare Solutions Oy vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Klinik Healthcare Solutions Oy:llä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista. Klinik Healthcare Solutions Oy voi milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitämisen osittain tai kokonaisuudessaan.

2. Vastuu teknisistä yhteyksistä

Käyttäjä vastaa palveluiden käyttöön tarvittavista omista tietoliikenneyhteyksistään. Klinik Healthcare Solutions Oy tai sen yhteistyökumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Klinik Healthcare Solutions Oy antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua vain siinä laajuudessa kuin tässä tai Käyttäjän ja Klinik Healthcare Solutions Oy:n välisessä erikseen tehtävässä sopimuksessa määritetään. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Klinik Healthcare Solutions Oy:lle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Klinik Healthcare Solutions Oy:lle, muille Käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua tai sen osittaistakaan sisältöä pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua tai sen osaa.

Käyttäjä ymmärtää että tässä palvelussa annettu ohjaus ja neuvonta on vain ohjeellista eikä miltään osin terveydenhuoltoa. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä ei ole hoitosuhdetta, eikä Palveluntarjoaja tuota terveyspalveluja Käyttäjälle.

Käyttäjä vastaa kaikesta lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Klinik Healthcare Solutions Oy:lle, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

4. Klinik Healthcare Solutions Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

Klinik Healthcare Solutions Oy ei vastaa Palvelun sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Klinik Healthcare Solutions Oy ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Palvelun sisällön virheellisyydestä. Klinik Healthcare Solutions Oy ei vastaa Palvelun saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon toimintakatkoksista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat Palvelun antamien ohjeiden, ohjauksen tai neuvojen noudattamisen laiminlyönnistä tai niiden ymmärtämättömyydestä.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa (linkit, hyperlinkit jne.) myös yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä yksin. Yhteistyökumppaneilta, muilta kolmansilta tahoilta ja/tai Käyttäjiltä saatu aineisto julkaistaan kokonaan tai osittain siinä muodossa kuin se on Klinik Healthcare Solutions Oy:lle toimitettu. Klinik Healthcare Solutions Oy ei vastaa yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista eikä välitä niitä koskevia sopimuksia.

Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen sekä muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Klinik Healthcare Solutions Oy ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Käyttäjän tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (virukset, tietovarkaudet yms.).

Klinik Healthcare Solutions Oy:llä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, saatavuutta ja toimintaa. Palvelun olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi, toimituksellisesta, taloudellisesta tai muusta hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

5. Henkilötietojen käyttö

Klinik Healthcare Solutions Oy voi kerätä Palvelun käyttäjän antamia henkilötietoja ja käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Klinik Healthcare Solutions Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja voidaan käyttää Klinik Healthcare Solutions Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Klinik Healthcare Solutions Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Klinik Healthcare Solutions Oy:n ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin. Tässä tarkoituksessa Klinik Healthcare Solutions Oy voi luovuttaa käyttäjästä keräämiään tietoja omille asiakkailleen. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Klinik Healthcare Solutions Oy ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Käyttäjää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja. Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Klinik Healthcare Solutions Oy pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

6. Käyttöehtojen ja tilausehtojen muutokset

Klinik Healthcare Solutions Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Klinik Healthcare Solutions Oy:llä on oikeus siirtää Palvelu ja sitä mahdollisesti koskevat sopimukset samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle.

7. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Klinik Healthcare Solutions Oy:stä tai sen yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Klinik Healthcare Solutions Oy:n noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

14.1.2018